วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

O 30219 Chapter 4 Post 4 Answer 5 Question on pages 94

1. จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
ตอบ  การเขียนโปรแกรม หมายถึง กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูล และกำหนดขั้นตอนวิธีเพื่อใช้แก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้
        ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

O 30219 Chapter 4 Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style

O 32101 Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping styleReserved: การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reserved: 1.ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ Reserved: 2.การถ่ายทอดความคิดในการแก้ไขปัญหา
Reserved: 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
1.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
1.3 การดำเนินการแก้ปัญหา
1.4 การตรวจสอบและการปรับปรุง
Reserved: 2.1 ใช้ข้อความหรือคำบรรยาย
2.2 ใช้สัญลักษณ์
2.3 ใช้รหัสจำลอง


วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

O 32101 Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.
กิจกรรมที่ 1 ให้นร.เลือกปัญหาทางคณิตศาสตร์มา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยผังงานและรหัสจำลอง

จงเขียนผังงานสำหรับการคำนวณหาพื้นผิวของวงกลม และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์
รายละเอียดของปัญหา :: คำนวณหาพื้นที่ผิวของวงกลม
การวิเคราะห์ :: ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่ผิวของวงกลมจากสูตร 
                      พื้นที่ผิวของวงกลม = 4p
การออกแบบขั้นตอนวิธี :: 1. ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ  พื้นที่ผิวของวงกลม แทนด้วย  area
                                     2. ข้อมูลนำเข้า คือ รัศมี แทน r
                                     3. วิธีประมวลผล ดังนี้
Rounded Rectangle: การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง
Rounded Rectangle: Area_Algo
Read r
Area = 4pr²
Print areaวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนผังงาน (flowchart )  เพื่อใช้สำหรับสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหาให้เข้าใจตรงกันวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง

       เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อรหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ


การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง จงเขียนผังงานสำหรับอ่านข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของ   นักเรียนหนึ่งคน แล้วพิมพ์จอภาพ
รายละเอียดของปัญหา : พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนการพิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ แลัความสูงของนักเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธีการ : 
1. ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ คือ เลขประจำตัว ชื่อ อายุและความสูงของนักเรียน
2. ข้อมูลเข้า ได้แก่ เลขประจำตัวแทนด้วย id
                          ชื่อ แทนด้วย name
                          อายุ แทนด้วย age 
                          ความสูง แทนด้วย height
3. วิธีการประมวลผล ดังนี้

การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

ความสามมารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1. รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ
2. คำนวณทางคณิตศาสตร์
3. เปรียบเทียบค่าสองค่า 
4. เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ
ความสามารถของคอมพิวเตอรืตามลำดับก่อน-หลัง มีดังนี้
1. การกำหนดค่าเริ่มต้น ( initialization ) คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด
2. การรับข้อมูล ( input ) คือ การรับตัวแปรเข้ามาซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราะห์โจทย์ โดยกรรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปรเข้ามา
3. การคำนวณ ( computation ) 


4. การแสดงข้อมูล ( output ) คือ การแสดงค่า ซึ่งจะทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ
5.การเปรียบเทียบ ( seiection ) คือ เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขในการปรียบเทียบที่ชัดเจน


6.การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด

1.ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ( state the problem )
      เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงมือ จุดประสงค์ คือ การทำความเข้าใจปัญหา เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขนั้นคืออะไร
      1.) การระบุข้อมูล ( output specification )
      2.) การระบุข้อมูลเข้า ( input specification )
      3.) การกำหนดวิธีการประมวลผล ( process specification )
1.2 การเลือกเครื่องมืและออกแบบวิธี ( tools and agorithm development )
      เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่าละเอียดถี่ถ้วน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือนั้นๆของผู้แก้ไขปัญหา อีกสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ขั้นตอนวิธี ( algorithm )
1.3 การดำเนินการแก้ไขปัญหา ( implementation )
     ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนลงมือแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ โดยผู้แก้ไขปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ
1.4 การตรวจสอบและปรับปรุง ( refinrment )
      หลังจากลงมือแก้ไขปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนั้นให้ผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำเจ้าของบล็อก ^_____^

มาแนะนำเจ้าของบล็อกค่ะ ^___________^สวัสดีค่ะ  ^___________^

ฉันชื่อ นางสาวชนนิกานต์ ชุ่มชัง 

(Chonnikarn Chumchung)

ชื่อเล่น เบส (Best)

เกิดวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541  อายุ 16 ปี

ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

สายวิทย์-คณิต(EIS)

ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 


มีพี่น้อง 1 คน

นิสัย  บ้าๆบอๆ ติ๊งต๊อง อยากจะเงียบ

ก็เงียบ555555 :)


ตัวการ์ตูนที่ชอบกั้ม สปองบ๊อบ หมีพู

วิชาที่ชอบ อังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ความใฝ่ฝัน อยากเป็นสัตวแพทย์ เภสัช ครู 

พยาบาล

FB: Best Jy