วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

O 30219 Chapter 4 Post 4 Answer 5 Question on pages 94

1. จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
ตอบ  การเขียนโปรแกรม หมายถึง กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูล และกำหนดขั้นตอนวิธีเพื่อใช้แก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้
        ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

O 30219 Chapter 4 Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style

O 32101 Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping styleReserved: การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reserved: 1.ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ Reserved: 2.การถ่ายทอดความคิดในการแก้ไขปัญหา
Reserved: 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
1.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
1.3 การดำเนินการแก้ปัญหา
1.4 การตรวจสอบและการปรับปรุง
Reserved: 2.1 ใช้ข้อความหรือคำบรรยาย
2.2 ใช้สัญลักษณ์
2.3 ใช้รหัสจำลอง


วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

O 32101 Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.
กิจกรรมที่ 1 ให้นร.เลือกปัญหาทางคณิตศาสตร์มา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยผังงานและรหัสจำลอง

จงเขียนผังงานสำหรับการคำนวณหาพื้นผิวของวงกลม และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์
รายละเอียดของปัญหา :: คำนวณหาพื้นที่ผิวของวงกลม
การวิเคราะห์ :: ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่ผิวของวงกลมจากสูตร 
                      พื้นที่ผิวของวงกลม = 4p
การออกแบบขั้นตอนวิธี :: 1. ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ  พื้นที่ผิวของวงกลม แทนด้วย  area
                                     2. ข้อมูลนำเข้า คือ รัศมี แทน r
                                     3. วิธีประมวลผล ดังนี้
Rounded Rectangle: การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง
Rounded Rectangle: Area_Algo
Read r
Area = 4pr²
Print area