วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

O 30219 Chapter 4 Post 4 Answer 5 Question on pages 94

1. จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
ตอบ  การเขียนโปรแกรม หมายถึง กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูล และกำหนดขั้นตอนวิธีเพื่อใช้แก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้
        ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

1 ความคิดเห็น: