วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

O 32101 Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.
กิจกรรมที่ 1 ให้นร.เลือกปัญหาทางคณิตศาสตร์มา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยผังงานและรหัสจำลอง

จงเขียนผังงานสำหรับการคำนวณหาพื้นผิวของวงกลม และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์
รายละเอียดของปัญหา :: คำนวณหาพื้นที่ผิวของวงกลม
การวิเคราะห์ :: ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่ผิวของวงกลมจากสูตร 
                      พื้นที่ผิวของวงกลม = 4p
การออกแบบขั้นตอนวิธี :: 1. ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ  พื้นที่ผิวของวงกลม แทนด้วย  area
                                     2. ข้อมูลนำเข้า คือ รัศมี แทน r
                                     3. วิธีประมวลผล ดังนี้
Rounded Rectangle: การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง
Rounded Rectangle: Area_Algo
Read r
Area = 4pr²
Print areaไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น