วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนผังงาน (flowchart )  เพื่อใช้สำหรับสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหาให้เข้าใจตรงกัน1 ความคิดเห็น: