วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด

1.ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ( state the problem )
      เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงมือ จุดประสงค์ คือ การทำความเข้าใจปัญหา เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขนั้นคืออะไร
      1.) การระบุข้อมูล ( output specification )
      2.) การระบุข้อมูลเข้า ( input specification )
      3.) การกำหนดวิธีการประมวลผล ( process specification )
1.2 การเลือกเครื่องมืและออกแบบวิธี ( tools and agorithm development )
      เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่าละเอียดถี่ถ้วน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือนั้นๆของผู้แก้ไขปัญหา อีกสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ขั้นตอนวิธี ( algorithm )
1.3 การดำเนินการแก้ไขปัญหา ( implementation )
     ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนลงมือแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ โดยผู้แก้ไขปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ
1.4 การตรวจสอบและปรับปรุง ( refinrment )
      หลังจากลงมือแก้ไขปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนั้นให้ผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น