วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

ความสามมารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1. รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ
2. คำนวณทางคณิตศาสตร์
3. เปรียบเทียบค่าสองค่า 
4. เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ
ความสามารถของคอมพิวเตอรืตามลำดับก่อน-หลัง มีดังนี้
1. การกำหนดค่าเริ่มต้น ( initialization ) คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด
2. การรับข้อมูล ( input ) คือ การรับตัวแปรเข้ามาซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราะห์โจทย์ โดยกรรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปรเข้ามา
3. การคำนวณ ( computation ) 


4. การแสดงข้อมูล ( output ) คือ การแสดงค่า ซึ่งจะทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ
5.การเปรียบเทียบ ( seiection ) คือ เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขในการปรียบเทียบที่ชัดเจน


6.การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น