วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง จงเขียนผังงานสำหรับอ่านข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของ   นักเรียนหนึ่งคน แล้วพิมพ์จอภาพ
รายละเอียดของปัญหา : พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนการพิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ แลัความสูงของนักเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธีการ : 
1. ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ คือ เลขประจำตัว ชื่อ อายุและความสูงของนักเรียน
2. ข้อมูลเข้า ได้แก่ เลขประจำตัวแทนด้วย id
                          ชื่อ แทนด้วย name
                          อายุ แทนด้วย age 
                          ความสูง แทนด้วย height
3. วิธีการประมวลผล ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น